جشنواره تئاتر خیابانی پلیس

نخستین دوره جشنواره استانی تئاتر خیابانی پلیس

مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری صبح قلم گیل