سوگواره تئاتر مجازی نینوائیان

نخستین دوره سوگواره ملی و دومین سوگواره استانی تئاتر مجازی نینوائیان

پوستر سوگواره
فراخوان سوگواره – رو
فراخوان سوگواره – پشت

مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری صبح قلم گیل