ثبت نام تئاتر مجازی نینوائیان

مشخصات صاحب اثر

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
فرمتهای مجاز png , gif , jpg , jpeg و حداکثر حجم مجاز برای هر فایل ۲MB می باشد.

اطلاعات تماس

در صورت وارد کردن نشانی ایمیل به شکل صحیح، رونوشتی از فرم تکمیل شده برایتان ارسال خواهد شد!

مشخصات اثر

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
فرمتهای مجاز png , gif , jpg , jpeg و حداکثر حجم مجاز برای هر فایل ۳MB می باشد.
Click or drag a file to this area to upload.
فرمتهای مجاز mov , mp4 , mpg و حداکثر حجم مجاز برای بارگذاری فیلم ۵۱۲MB می باشد. این فایل برای مرحله بازبینی آثار استفاده خواهد شد و در صورت پذیرش اثر و راهیابی به مرحله نهایی، حتما باید نسخه اصلی آن ارائه شود!
امضای فرم به معنای تائید اطلاعات درج شده در آن توسط فرستنده می باشد!
=